Sturen op de opgave Basis
Spelregels Start met de mindset Bepaal de bedoeling Complexiteit van de opgave Is de opgave niet scherp? Krachtige coalities Vorm een sterk opgave team Zorg voor draagkracht Heldere boodschap Durf & lef Spelregels en omgangsvormen Bedoeling centraal Eigen belang voor groepsbelang Grondhouding Neem elkaar serieus Durf bij te sturen Sociale cohesie Toegankelijkheid vd opgave Passen leiderschap bij OGW Nieuw talent Anders kijken Wat is jouw rol? Zoom in zoom uit Status vd opgave Wendbaar leiderschap Omarm de complexiteit In elke stoel een leider In samenhang bekijken Falen & verlies Info toegankelijk Werk pragmatisch Doe mee-ting Het nieuwe denken Benut kansen Steun participatie Co-creu00ebrende samenleving? Benut energie (on)voorspelbaarheid vd opgave Uitvoeringsdiscipline=doen Realiseer een doorbraak Crisis = het nieuwe normaal Deel & vier successen De mini opgave 1 Unlock NL! De mini opgave 2 Unlock NL!

Spelregels

Het doel van het spelrnBreng "de grootste opgave van 2020-2021" in de juiste versnelling door als u00e9u00e9n team de eindstreep te halen.rnrnHoe speel je het spel?rnDe spelers beantwoorden om beurten (en binnen de tijd) het vraagstuk mbt OGW achter hun vakje. De andere deelnemers beoordelen het antwoord door een duimpje omhoog/omlaag te geven. De speler mag aan u00e9u00e9n "duimpje-omlaag" vragen om het antwoord aan te vullen.u00a0 Gaan de duimpjes omhoog, dan ontvangt het team u00e9u00e9n consensuspunt.rnrnGeen consensus betekent dat het vraagstuk op een later tijdstip om verdieping vraagt.

Start met de mindset

Start met de juiste mindset.rnOGW begint bij de juiste mindset: OGW is 1/3 vooruitzien en 2/3 anticiperen. De 'Spin of control' helpt ons om scherp te krijgen wat de opgave in beweging brengt en houdt.rnNoem drie mindset gerelateerde zaken die niet mogen ontbreken voor een goede start?rnrnSpin of control

Bepaal de bedoeling

Bekijk de film.rnLeg uit waarom het werken vanuit de bedoelingu00a0 voor OGW zo belangrijk is?rn(Wat als je dit bijv. niet zou doen?)

rnu00a0Tony's Chocolony

Complexiteit van de opgave

Complexiteit vd opgavernNiet elk vraagstuk leent zich voor een OGW benadering? Soms past een projectmatige aanpak beter.rnrnWat maakt een vraagstuk eigenlijk een opgave?rnNoem 3 kenmerkenrnrnComplexiteit vd opgave

Is de opgave niet scherp?

In de praktijk zien we steeds weer hoe tegengestelde belangen en miscommunicatie de voortgang op een opgave in de weg staan. Vaak ligt de oorzaak bij het ontbreken van duidelijkheid over de opgave.rnrnHoe brengen jullie scherpte in een opgave?rnrnrnscherpte in de opgave

Krachtige coalities

Vorm krachtige coalitiesrnZonder samenspel is het OGW gedoemd te mislukken. Denk dus goed na over welke (netwerk)partners niet mogen ontbreken.rnrnNoem eens een voorbeeld uit eigen praktijk waarin het ontbreken van een krachtige coalitie jouw u201copgaveu201d frustreerde?rnrnKrachtige coalities

Vorm een sterk opgave team

Een sterk opgaveteam is een team dat alle kwaliteiten in huis heeft om te kunnen interveniu00ebren op de opgave.rnrnHoe kun je er voor zorgen dat je toch meters maakt in een opgave, als je weet dat bepaalde cruciale competenties in het team ontbreken? rnHoe sterk is jouw opgaveteam?

Zorg voor draagkracht

Er nogal wat draconische maatregelen genomen tijdens de Coronacrises, waar zeker niet iedereen zich in kon vinden, omdat ze een enorme impact hebben op ons bestaan. We hebben ook ervaren dat de maatregelen niet worden nageleefd als het aan draagkracht ontbreekt.rnrnNoem 3 dingen waarmee je draagkracht creu00ebert voor jouw opgave? rnrnDraagkracht vs durf en lef

Heldere boodschap

Transparante communicatie & managen van verwachtingen staat in de top drie van uitdagingen om mensen aan je opgave te binden.rnBekijk het filmpje.rnrnWat is de meest heldere boodschap?rnrnAu00a0 u00a0 We komen hier op terug zodra we meer weten.rnBu00a0 u00a0 Wij vragen iedereen om zoveel mogelijk afstand te bewaren. Dit is je eigen verantwoordelijkheid.rnCu00a0 u00a0 Iedereen moet 1,5 m afstand houden, tenzij je afkomstig bent uit u00e9u00e9n huishouden.

Durf & lef

u00a0 u00a0 u00a0 Of je een opgave in beweging brengt en houdt, hangt o.a. af of je het lef en de durf hebt om zaken anders te organiseren, keuzes te maken die risicovol zijn, onbekende paden te bewandelen.

rnu00a0 u00a0 u00a0Heb jij tijdens de Corona-crisis een moment gehad, waarop jij dacht u201cWow, wat een gewaagde keuze?u201drnrnGewaagde keuze

Spelregels en omgangsvormen

Bepaal samen de spelregels en omgangsvormen.

rnNoem 3 afspraken die je voor een werkzaam kader bij OGW niet links kunt laten liggen. rnrnOmgangsvormen

Bedoeling centraal

u00a0 u00a0 u00a0Houd de bedoeling centraalrnHet is een bekend verschijnsel, dat organisaties na verloop van tijd de bedoeling uit het oog verliezen. Als u201ccliu00ebnt centraalu201d of u201caltijd in het belang van de cliu00ebntu201d hoog gehouden zou worden, zou er dan ook zoveel administratieve rompslomp zijn?

rnu00a0 u00a0 u00a0Zeg eens eerlijk, wordt er in jouw organisatie altijd vanuit de bedoeling gehandeld?rnZo ja, wat is de bedoeling dan?rnZo nee, wat is de bedoeling dan?rnrnDe bedoeling centraal

Eigen belang voor groepsbelang

u00a0 u00a0 u00a0Eigenbelang voor groepsbelang?rnTegengestelde belangen zijn de meest voorkomende bottleneck voor OGW. We hebben gezien hoe zelfs een oproep van de minister president niet kan voorkomen dat men ging hamsteren.rnrnHoe kun je gewenst gedrag (groepsbelang boven eigen belang) activeren?rn1) Door boetes op te leggen dwing je gewenst gedrag af.rn2) Door moreel appel te doen.rn3) Door de mensen de ruimte te geven zelf een invulling te geven aan nieuw gedrag.rn4) Door het over te laten aan lokale partners (gemeenten, provincies en ondernemers).

rnHamsteren

Grondhouding

u00a0 u00a0 u00a0Bewaak de juiste grondhoudingrnAls je met elkaar hebt vastgesteld wat er voor het succes nodig is aan grondhouding, komt het vervolgens neer op het lastigste deel:rnde uitvoeringsdiscipline: doen wat je zegt!

rnu00a0 u00a0 u00a0Wat is een manier om de grondhouding te borgen?rnrnrnTwitter grondhouding

Neem elkaar serieus

Bij OGW ben je voor het succes afhankelijk van een goede samenwerking tussen alle (toekomstig) betrokken partijen. De meeste samenwerkvormen stranden echter, niet omdat het ontbreekt aan betrokkenheid, maar doordat betrokken partijen onderling geen oprechte (gevoelde) waardering ervaren.rnrnZo leidde de onvrede over de corona-maatregelen tot allerlei bewegingen in de samenleving, zoals #ikdoenietmeermee, verboden demonstraties en zelfs rellen. De onderliggende bedekte boodschap is meestal:rnWij voelen ons niet gezien, gehoord en gewaardeerd = de 3 G's!rnBekijk het filmpje.rnrnNoem een voordeel en een nadeel van 'anderen een stem geven', om te laten voelen dat je hen serieus.u00a0rnrnde 3 g's

Durf bij te sturen

OGW is 1/3 vooruitzien en 2/3 anticiperen. Ook tijdens deze corona-crises zijn er talloze momenten geweest, waar het opgaveteam voor lastige situaties stond en gedurfde acties en besluiten moest nemen.u00a0rnrnKen jij een voorbeeld uit eigen praktijk, waar een gedurfde actie/besluit niet werd genomen, maar waarschijnlijk wel tot een beter resultaat zou hebben geleid? Waarom werd dit besluit niet genomen?durf bij te sturen

Sociale cohesie

u00a0 u00a0 u00a0 Het is mooi om te zien hoe ieder zijn verantwoordelijkheid neemt in de opgave. Uiteraard zijn scholen verplicht zich om aan de RIVM-richtlijnen te houden. Maar alleen door samen te werken met haar leerlingen en ouders lukt het om de regels na te leven en dus een positieve bijdrage te leveren aan de opgave. u00a0En dit krijg je alleen voor elkaar als iedereen de sociale samenhang voelt en zijn verantwoordelijkheid neemt.

rn

u00a0 u00a0 u00a0 Geef de juiste antwoorden bij de onderstaande (samenwerk)sommen?u00a0rna) 1 - 1 =rnb) 1 + 1 =

rnLet een beetje op elkaar

Toegankelijkheid vd opgave

u00a0 u00a0 u00a0Je kunt het succes van de opgave vergroten door de opgave toegankelijk te maken voor (toekomstige) partners.rnGeef aan hoe je de toegankelijkheid van jouw opgave voor partners zou kunnen vergroten?rnrnTip> Verhoog hetu00a0aaibaarheidsgehalteu00a0van de opgave, dooru00a0spanningsvelden weg te nemen.rn

rnToegankelijkheid vd opgave

Passen leiderschap bij OGW

u00a0 u00a0 u00a0 u00a0 u00a0 u00a0 u00a0Op elk potje past een dekseltje, maar geldt dit ook voor een opgave. Is er slecht 1 leiderschapsstijl die de opgave in de juiste versnelling weet te brengen?

rnWelke stijl kan het beste leidinggeven aan "de grootste opgave van 2020-2021?rnrnLeiderschapstijlen

Nieuw talent

u00a0 u00a0 u00a0 OGW vraagt om een frisse open blik en het lef om buiten de gebaande paden te gaan, omdat bestaande denkwijzen en ideeu00ebn geen uitkomsten bieden. Deze uitdagende zoektocht biedt een ideale setting om jezelf te (her)ontdekken en nieuwe talenten aan te boren, zowel bij jezelf als bij je teamleden.

rnu00a0 u00a0 u00a0Welk talent heb jij in deze corona-tijd bij jezelf (her)ontdekt?rnNieuwsgierig naar jouw collega? Maak dan een rondje!rnJou talent

Anders kijken

u00a0 u00a0 u00a0De ervaring leert dat OGW vraagt om anders kijken naar een opgave dan je gewend bent.

rnrn

Bij OGW is het cruciaal dat je altijd vanuit u2026 naar u2026 kijkt en daar jouw u2026 op afstemt.rnrnKies de ontbrekende woorden en maak de zin compleet.rn- eigenbelangrn- (de) opgavern- handelingsrepertoirern- (de) bedoeling

rnStartplan OGW

Wat is jouw rol?

Bij OGW is de opgave altijd leidend. Wat er nodig is aan leiderschap & sturing en wie welke rol vervult, is telkens afhankelijk van waar de opgave op dat moment om vraagt.rnrnWelke (onderstaande) rollen van de overheid heb jij tijdens de corona-crisis voorbij zien komen?u00a0rnnull

Zoom in zoom uit

Deelopgave vs hoofdopgave = inzoomen en uitzoomenrnBij het maken van keuzes kan het voorkomen dat de deelopgave moet inleveren op de hoofdopgave en andersom.rnLeg uit waarom?rnLastige keuze

Status vd opgave

Waarom is data zo belangrijk voor de opgave?

rnrn

Wanneer we beschikken over accurate u2026 wordt het mogelijk om onze u2026 te meten.rnZonder tijdige statusupdates raken deu00a0 betrokkenen hun u2026 voor de opgave kwijt.rnrnu00a0 u00a0 u00a0 u00a0Kies de ontbrekende woorden en maak de zin compleet.rnu00a0 u00a0 u00a0 u00a0- focusrnu00a0 u00a0 u00a0 u00a0- aandacht rnu00a0 u00a0 u00a0 u00a0- data rnu00a0 u00a0 u00a0 u00a0- voortgang rnu00a0 u00a0 u00a0 u00a0- energie

rnstatus vd opgave

Wendbaar leiderschap

Een van du00e9 kenmerken van een opgave is onvoorspelbaarheid. Veel uitdagingen openbaren zich pas als je onderweg bent. Het vraagt dus keer op keer om opnieuw te kijken naar de opgave en de onderlinge samenwerking, keuzes te maken, te prioriteren, proberen, maar misschien ook te versnellen en te forceren.

rn

Welk leiderschapstype past hier het beste bij?

rnLeiderschp bij OGW

Omarm de complexiteit

Tip. Accepteer, anticipeer en acteer, zoek geen (schijn)controle.rnGeef aan wat de consequentie is van het "omarmen van de complexiteit"?u00a0

rncomplexiteit

In elke stoel een leider

u00a0 u00a0 u00a0 u00a0OGW werkt alleen als alle betrokkenen zich 100% eigenaar voelen = in elke stoel een leider. Jouw persoonlijke betrokkenheid en inbreng zijn voor het slagen van de opgave cruciaal. Hoe sta je zelf in deze opgave? Is het een cadeautje of ervaar je het juist als een enorme belasting? Voel je je echt vrij genoeg om op te treden, als de opgave er om vraagt?

rnrn

rnBekijk het filmpje.rnWat valt je op aan het gedrag van minister Bruins, gelet op het principe u2018in elke stoel een leideru201d?

rnBruins

In samenhang bekijken

Tip. Bekijk altijd de opgave in samenhang en probeer agendau2019s aan elkaar te verbinden.rnOveral in de wereld kampen landen met dezelfde problematiek en zou je kunnen zeggen dat er sprake is van een duidelijk gedeeld belang. Toch zie je dat ze, bij het bepalen van hun maatregelen, niet echt samenwerken.

rnu00a0 u00a0 u00a0 u00a0 u00a0Kun je een verklaring geven, waarom dit zo werkt?rnrnAgenda's stapelen

Falen & verlies

Als je aan de slag gaat met OGW vraagt dit van jou om tegenslag, falen en verlies op een bepaalde manier te zien.

rnrn

rnBekijk het filmpje.rnWat vertelt het fragment over Nieuw Zeelands zienswijze?

rnFalen

Info toegankelijk

u00a0 u00a0 u00a0 u00a0Maak info toegankelijkrnKun je aangeven wat er gebeurt wanneer er niet voldoende transparant omgegaan wordt met beschikbare informatie?rn

rninfo

Werk pragmatisch

Er leiden meer wegen naar OGW dus er is geen blauwdruk. Maar door terug te kijken op eerdere opgaven, krijg je een aardige indruk van de succesfactoren. Ook kun je veel leren van de opgavestoppers, die er voor zorgden dat de opgave stagneerde of tot stilstand kwam. Als je ze (her)kent kun je er op sturen. OGW is namelijk voor eenderde deel vooruitzien en tweederde anticiperen op de nieuw ontstane situatie.rnrnNoem twee opgavestoppers uit eigen praktijk.rnrnStartplan OGW

Doe mee-ting

Bekijk het model u201cde ijsberg van eigenaarschapu201d. u00a0Welk vorm van eigenaarschap past bij de stelling.rn

Als ik voor jou ruimte creu00eber om echt betekenisvol mee te doen, krijg ik daar formeel / gedeeld / psychologisch eigenaarschap voor terug.u00a0

rnIjsberg van eigenaarschap

Het nieuwe denken

u00a0 u00a0 u00a0 u00a0 Een van de grootste uitdagingen waar wij voor staan is om te leren om te gaan met de nieuwe werkelijkheid van Covid-19.u00a0

rnrn

rn

We zullen ons u2026..u00a0u00a0 er op moeten afstemmen.

rn

Vul het ontbrekende woord in en onderbouw je keuze.rn- onze doelenrn- onze aanpakrn- ons handelingsrepertoirern- ons leven

rn

rnnull

Benut kansen

u00a0 u00a0 u00a0 u00a0 u00a0Er is ook een pluszijde aan Corona, het zorgt voor doorbraken. We moeten nu wel noodgedwongen veranderen, waardoor onze maatschappij weer gaat functioneren. Tja, onder druk wordt alles vloeibaarud83dude0a!u00a0u00a0

rn

Noem een voorbeeld van een (doorbraak-) verandering in de maatschappij, die voorheen anders lang op zich had laten wachten of voor ondenkbaar werd gehouden.

rnDoorbraak

Steun participatie

Steun participatie (burger) initiatieven en co-creu00eber!rn

rnrn

Bekijk het filmpje.rn

Welke les kun je hier uithalen met betrekking tot OGW?

rn

rnParticipatiernrn

Co-creu00ebrende samenleving?

u00a0 u00a0 u00a0 u00a0Overheden zijn op papier meestal verantwoordelijk voor het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk / opgave. Als er iets verkeerd gaat, worden zij er op afgerekend. Tegelijkertijd beschikken ze niet altijd over de benodigde kennis en kunde en zijn zij afhankelijk van derden. Biedt een co-creu00ebrende samenleving dan misschien uitkomst?

rn

u00a0 u00a0 u00a0 u00a0Geef aan welk risico je loopt als je in een co-creatieproces te sturend optreedt?

rn

leiderschap bij co-creatie

Benut energie

Benut energie in de samenlevingrnOndernemers komen op eigen kracht tot creatieve oplossingen voor de 1,5 meter maatschappij, zo zijn er inmiddels drive through bakkers, restaurants, bruiloften, condoleances en dance events mogelijk.rn

Bekijk het filmpje.rnrnHoe kun je als opgaveteam (overheid) aansluiten op deze energie en weer gebruiken om jouw opgave verder te brengen?

rnDrive through

(on)voorspelbaarheid vd opgave

Tja, heb je net met elkaar de gedragsregels opgesteld en lijkt iedereen zich er ook nog goed aan te houden, gaan we massaal demonstreren mbt een ander maatschappelijk thema. Het opgaveteam komt meteen in de knel: hoe gaan we om met grondrechten? Wat prevaleert?rnrnHeb je een voorbeeld uit eigen praktijk waaruit blijkt hoe onvoorspelbaar een opgave kan zijn?u00a0rnrnDemonstraties

Uitvoeringsdiscipline=doen

Als er voor de aanpak van u201cde spin of controlu201d is gekozen bij OGW, dan bepaal je adhv een complete schouwing van de opgave, wat de cruciale aandachtsgebieden zijn om de opgave in beweging te brengen. Hier stem je je vervolgens jouw handelingsrepertoire op af. Aansluitend ga je doen wat er is afgesproken. En dit telkens weer. Dit noem je de uitvoeringsdiscipline.rnrnHoe kun de uitvoeringsdiscipline borgen?u00a0rnrnSpin of control

Realiseer een doorbraak

u00a0 u00a0 u00a0 u00a0 Soms zit er geen schot in de opgave en merk je dat je van overleg naar overleg gaat terwijl echte resultaten uitblijven. De opgave vraagt dan om een doorbraak. Maar hoe pak je het aan?

rnu00a0 u00a0 u00a0 u00a0Welke aanpak in het realiseren van een doorbraak spreekt jou het meeste aan en waarom?u00a0rn

De doorbraak volgt..rn1) omdat we met zu2019n allen de schouders eronder zetten.rn2) als je over juiste kennis en ervaring u00a0beschikt.rn3) u00a0door, ondanks felle weerstand, risicou2019s te nemen.rn4) als we ons uitgetekende pad vervolgen en vertrouwen houden.

rnDoorbraak

Crisis = het nieuwe normaal

Tip. Werk aan je mindset.rnOGW vraagt om "een nieuwe manier van denken". vb. Als je met elkaar accepteert dat de maatregelen uit deze crisis bij het nieuwe normaal horen, ben je in staat om je er aan te houden en verder te komen in de opgave. rnrnDoe je dit niet, kan je zelfs achteruit gaan. Doe 3 (of 2) stapjes terug!rnrnNieuwe normaal

Deel & vier successen

Vergeet niet dat het ontzettend belangrijk is om succesjes te vieren! Het is goed voor het moraal, geeft nieuwe energie, de gedeelde positieve ervaring zorgt voor verbinding tussen de betrokken en helpt bij de uitvoeringsdiscipline.rnrnBekijk het filmpje.rnJullie zijn er bijna.., maar hoe vier jij dit succes met jouw team?rnrntijd voor een Feestje

De mini opgave 1 Unlock NL!

Het unlocken van NederlandrnDe terrassen gaan weer open ondanks corona. Er zijn wel strenge regels voor elk terras. Ondernemers nemen het initiatief om in overleg met omringende bewoners tot tijdelijke terrasuitbreiding te komen, zodat er meer mensen tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. Ook onderzoeken horecagelegenheden mogelijkheden tot het uitbaten van een gezamenlijk terras. De regelgeving staat (uitbreiding van) terrassen alleen toe als er geen twijfel bestaat over bij welke onderneming het terras hoort.rnrnWat zou je het opgaveteam willen adviseren om de opgave in de juiste versnelling te krijgen/houden? Wat is jullie aanpak?Benoem in jullie antwoord het perspectief op de opgave, complexiteit van de opgave en jullie eigen rol.rnrnSturen op de opgave 1

De mini opgave 2 Unlock NL!

Er is een herstelprogramma economie opgestart voor gemeente Tilburg. De reacties uit de samenleving op het programma zijn echter niet milt. Quote ondernemer: u201dHier zijn weer een paar van die debiele ambtenaren mee bezig geweest! Dit kan niets worden, wat weten zij nou van ondernemen! Ik doe iig niet mee, er wordt op het verkeerde paard gewed!u201d Dit is een veel voorkomende uitdaging bij OGW.

rnWat zou je het opgaveteam achter het programma willen adviseren om de opgave in de juiste versnelling te krijgen? Watu00a0u00a0jullie aanpak? Benoem in jullie antwoord het perspectief op de opgave, eigenaarschap en jullie eigen rol.rnrnantwoordkaart mini opgave 2